GLOBALIZATION

Established the local supply system in Korea, China, Europe and the United States

TAX STRATEGY

Information on the tax strategy pursued regarding the activities of Enchem Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter: "Company") was prepared and made public pursuant to Article 27c(1) in conjunction with Article 27b(2)(1) and (2) of the Corporate Income Tax Act (i.e. Journal of Laws of 2020, item 1406, hereinafter: "UDOP").

For the tax year from January 1, 2022 to December 31, 2022. Company:

펼치기/닫기

 • 1.applied internal procedures to ensure the proper performance of tax obligations under the applicable tax laws;

 • 2.did not participate in any of the voluntary forms of cooperation with the National Revenue Administration;

 • 3.correctly and on time fulfilled all tax obligations in the territory of the Republic of Poland, which were imposed by the applicable regulations: CIT, VAT, WHT, Real Estate Tax, Import Duties, environmental fees, as well as paid social and health insurance contributions from the salaries of the Company's employees and paid PIT;

 • 4.did not provide the Head of the National Tax Administration with information on tax schemes referred to in Article 86a § 1 point 10 of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance. (i.e. Journal of Laws of 2021, item 1540, hereinafter referred to as the "Tax Ordinance");

 • 5.executed the following transactions with related parties within the meaning of Article 11a(1)(4) of the CIT Act, the value of which exceeded 5% of the balance sheet total of assets within the meaning of the accounting regulations, determined on the basis of the last approved financial statements, including entities that are not tax residents of the Republic of Poland:
  a. Credits from Enchem Co.,Ltd.;
  b. purchase of production materials from Enchem Co.,Ltd.;
  Full information can be found in the financial statements for 2022.

 • 6.has not undertaken or planned to undertake any restructuring activities that could affect the amount of tax liabilities or related entities within the meaning of Article 11a(1)(4) of the CIT Act;

 • 7.did not apply for a general tax ruling referred to in Article 14a § 1 of the Tax Ordinance;

 • 8.did not apply for an individual tax ruling referred to in Article 14b of the Tax Ordinance;

 • 9.has not submitted any application for the issuance of binding rate information referred to in Article 42a of the Value Added Tax Act of 11 March 2004 (i.e. Journal of Laws of 2021, item 685);

 • 10.did not apply for the issuance of binding excise duty information referred to in Article 7d(1) of the Excise Duty Act of 6 December 2008 (i.e. Journal of Laws of 2020, item 722);

 • 11.has not made tax settlements in territories or countries applying harmful tax competition as indicated in executive acts issued pursuant to Article 11j(2) of the CIT Act and in the nnouncement of the minister responsible for public finance issued pursuant to Article 86a § 10 of the Tax Ordinance

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Enchem Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: „udop”).

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka:

펼치기/닫기

 • 1. stosowała wewnętrzne procedury zapewniające prawidłową realizację obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów ustaw podatkowych;

 • 2. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

 • 3. prawidłowo oraz terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy: CIT, VAT, WHT,Podatek od Nieruchomości, Cła importowe, opłaty środowiskowe, a także odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń pracowników Spółki i płaciła podatek PIT;

 • 4. nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: „ordynacja podatkowa”);

 • 5. 5. realizowała poniższe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:
  a. Kredyty od Enchem Co.,Ltd.;
  b. zakup materiałów produkcyjnych od Enchem Co.,Ltd.;
  Pełna informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

 • 6. nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop;

 • 7. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej;

 • 8. nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b ordynacji podatkowej;

 • 9. nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685);

 • 10. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722);

 • 11. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatków